Vakantie en roostervrije dagen in 2018

Onderstaande indeling geldt voor de werknemers zoals genoemd in bijlage I van de CAO BIKUDAK. In de praktijk is dat het uitvoerend dakpersoneel (dakdekkers). Voor UTA-werknemers zijn in de CAO geen afspraken gemaakt over de vrije dagen. Hiervoor gelden de wettelijke bepalingen en wat in de arbeidsovereenkomst is afgesproken.

Vakantiedagen

Het recht op verlof over het vakantiejaar 2018 is als volgt geregeld:

  • werknemer tot 56 jaar: 25 werkdagen

  • werknemer van 56 jaar of ouder: 34 werkdagen (inclusief 9 seniorendagen)

  • werknemer van 61 jaar of ouder: 37 werkdagen (inclusief 12 seniorendagen)

Zomervakantie
Als vanouds moeten ten behoeve van de zomervakantie 15 van de beschikbare vakantiedagen aaneengesloten worden opgenomen in een periode welke wordt bepaald na redelijk overleg met de werknemer(s).

De 10 resterende vakantiedagen in vakantiejaar 2018 zijn vrij opneembaar door de werknemer in redelijk overleg met de werkgever.

Roostervrije dagen
In de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 heeft de werknemer recht op 20 roostervrije dagen. Deze zijn als volgt ingedeeld.

  • 1 dag op Goede Vrijdag;
  • 1 dag na Hemelvaartsdag;
  • 2 dagen ter beschikking van de werknemer;
  • 4 dagen ter vaststelling door de werkgever;
  • 7 collectief vastgestelde roostervrije dagen in de Kerstvakantie 2018/2019, te weten maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019 (3 feestdagen en 7 roostervrije dagen);
  • 5 dagen kunnen worden aangewend om in de periode van 1 januari tot 1 maart en 1 december tot en met 21 december de dagelijkse arbeidsduur te verkorten met maximaal 1,5 uur.

De in 2019 vastgestelde roostervrije dagen (2, 3 en 4 januari 2019) komen ten laste van het tegoed aan roostervrije dagen over 2018.

Feestdagen

Op grond van artikel 21 van de CAO geldt dat iedere werknemer recht heeft op verlof tijdens de algemeen erkende christelijke feestdagen, te weten: de beide Kerstdagen, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag, alsook over Nieuwjaarsdag en Koningsdag.