UTA-werknemers en de CAO BIKUDAK

De CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) is beperkt van toepassing op UTA-werknemers. Hieronder volgt een overzicht van de CAO-bepalingen die van toepassing zijn en hoe het verder zit met de arbeidsvoorwaarden voor UTA-werknemers.

UTA is een term die afkomstig is uit de bouwnijverheid. Het staat voor “uitvoerend, technisch en administratief personeel”. In de BIKUDAK-sector gaat het in de praktijk om de functies van iedereen die niet op het dak werkzaam is, met uitzondering van directeur-grootaandeelhouders (DGA’s). Denk bij de dakbedekkingsbedrijven aan functies als bedrijfsleider, calculator, werkvoorbereider, projectleider, maar ook aan andere kantoormedewerkers en magazijnpersoneel. Ook uitvoerders worden tot het UTA-personeel gerekend.

CAO-bepalingen UTA-werknemers

Er zijn vijf CAO-artikelen van toepassing voor UTA-werknemers. Dit zijn:

  • Loonregeling (artikel 7)
  • Scholing (artikel 8B, lid 1, sub b)
  • Stervensbegeleiding en rouwverlof (artikel 24A)
  • WGA-hiaatverzekering Uitgebreid (artikel 30)
  • Pensioen UTA-werknemer (artikel 38A)

Loonregeling

De initiële loonsverhogingen gelden ook voor een deel van de UTA-werknemers conform de per 1 juli 2012 ingevoerde methodiek. Voor salarissen tot een bepaalde loongrens kent de CAO een systematiek voor structurele loonsverhoging. Bij salarissen vanaf dit bedrag hoeft de werkgever de CAO-loonsverhoging niet verplicht door te voeren. Een eventuele loonsverhoging kan dan in overleg worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. De methodiek staat beschreven in bijlage II van de CAO. 

Scholing

De werkgever kan zijn UTA-werknemers gemiddeld 6 subsidiabele scholingsdagen per drie jaar laten volgen (met behoud van loon). Dit betekent dat de werkgever hiervoor in aanmerking kan komen voor een subsidie vanuit het Sociaal Fonds BIKUDAK. Het moet daarbij gaan om branchespecifieke opleidingen die verband houden met de functie van de betrokken UTA-werknemer en georganiseerd worden door een daartoe door of namens partijen aangewezen instelling.

Niet alle opleidingen komen in aanmerking voor subsidie. Als het een opleiding is die uitsluitend of in hoofdzaak is gericht op vaardigheden die ook in andere branches op dezelfde manier zijn toe te passen, dan geldt deze regeling niet. Algemene opleidingen op het gebied van boekhouden, marketing, HR e.d. komen dus niet in aanmerking voor subsidie van het Sociaal Fonds BIKUDAK.

Als de werkgever van mening is dat een bepaalde opleiding branchespecifiek is, kan de werkgever  een gemotiveerd verzoek tot subsidiëring indienen bij het Sociaal Fonds BIKUDAK.

Stervensbegeleiding en rouwverlof

De CAO BIKUDAK kent ook voor UTA-werknemers een regeling voor stervensbegeleiding en rouwverlof. In het kort komt de regeling er op neer dat een werknemer recht heeft op maximaal 10 dagen stervensbegeleiding voor een partner of nauw verwant familielid. Ook heeft de werknemer recht op maximaal 10 dagen rouwverlof. De werkgever kan de gederfde loonkosten volledig declareren bij het Sociaal Fonds BIKUDAK. De nadere voorwaarden staan beschreven in de CAO Bedrijfstakeigen Regelingen. Hier staat een formulier waarmee de werkgever deze subsidie kan aanvragen.

WGA-hiaatverzekering Uitgebreid

Deze verzekering is een collectieve verplichting voor zowel CAO- als UTA-werknemers en biedt bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een aanvulling op de WGA-uitkering van de overheid. Er loopt momenteel een collectieve mantelovereenkomst bij De Amersfoortse. Werkgevers kunnen dispensatie aanvragen als deze verzekering bij een andere maatschappij loopt. 

Meer verzekeringen

Pensioen

Alle UTA-werknemers hebben recht op pensioenopbouw. Vanaf 1 januari 2014 is de collectieve pensioenvoorziening verplicht ondergebracht bij het Bedrijfstakpensioenfonds Bouwnijverheid (bpfBOUW). Toen is het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) namelijk samengegaan met bpfBOUW. Bedrijven kunnen dispensatie (vrijstelling) aanvragen als ze een minstens gelijkwaardig pensioen elders afsluiten. Het Bpf-Bikudak kende een andere pensioenregeling voor het UTA-werknemers dan bpfBOUW. Dit laatste pensioenfonds kent een betere regeling, maar ook een hogere premie. De pensioenregeling kent een maximum pensioenloon. Voor hogere salarissen kan een zogenaamde excedent-regeling worden afgesloten. Hierover is niets in de CAO afgesproken. Een dergelijke regeling kan bij bpfBOUW worden afgesloten, maar ook bij een andere (pensioen)organisatie.

Vrije dagen

Regelmatig wordt gevraagd hoeveel vrije dagen een UTA-werknemer heeft. Er is in de CAO niets afgesproken over verlofdagen en roostervrije dagen voor UTA-werknemers. UTA-werknemers hebben bij een fulltime dienstverband volgens de wet tenminste recht op 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Voor het overige geldt hetgeen bij arbeidsovereenkomst en in overleg tussen werkgever en werknemer is afgesproken.

Aanvullingen

Naast de hierboven genoemde bepalingen zijn er ook aanvullingsregelingen voor UTA-werknemers:

Aanvulling pensioenpremie voor oudere UTA-werknemers met een WW-uitkering
Deze komt hiervoor alleen in aanmerking als hij zich daarvoor meldt bij een vertegenwoordiger van FNV Bouwen & Wonen of CNV Vakmensen. De nadere voorwaarden staan in het reglement aanvullingsregelingen van de Stichting SF BIKUDAK (CAO Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven).

Aanvulling bij arbeidsongeschiktheid/ Eindejaarsuitkering WAO/IVA
Een werknemer die bij werken werkzaam was onder de CAO BIKUDAK en op 1 december van enig jaar recht heeft op een uitkering krachtens de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of de Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA), ontvangt in de maand december een uitkering. Deze regeling geldt voor elke werknemer (inclusief UTA-werknemer(s). Een werknemer met een IVA-uitkering komt hiervoor alleen in aanmerking als hij zich daarvoor meldt bij een vertegenwoordiger van FNV Bouwen & Wonen of CNV Vakmensen (eenmalige melding is voldoende). De nadere voorwaarden staan in artikel 5 en 6 van het reglement aanvullingsregelingen van de Stichting SF BIKUDAK (CAO Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven). 

Overige arbeidsvoorwaarden

Voor alle overige arbeidsvoorwaarden geldt dat de wettelijke bepalingen van toepassing zijn. Verder zijn deze in principe vrij overeen te komen tussen werknemer en werkgever.