8B-scholingsbrieven later

16 mei 2017

Werkgevers en werknemers in de BIKUDAK-sector ontvangen jaarlijks via APG een overzicht van de genoten scholingsdagen. Het was de bedoeling deze overzichten in april te versturen. Dat is niet gelukt, omdat nog niet alle gegevens compleet zijn.

In het overzicht van APG staat hoeveel dagen gemiddeld in de achterliggende periode van drie jaar zijn ingezet voor scholing voor elke individuele dakdekker onder de CAO BIKUDAK. Indien het voortschrijdende gemiddelde over een periode van drie jaar en na drie jaar onder de twee dagen is, dient het restant aan de werknemer te worden uitbetaald. Ter vervanging daarvan kunnen ook doorbetaalde verlofdagen worden gegeven. Dat laatste kan, als daar een getekende verklaring van de werknemer tegenover staat. Onder bepaalde voorwaarden kunnen leverancierscursussen worden aangemerkt als scholingsdagen.

De exacte voorwaarden staan vermeld in het Scholingsreglement van de CAO Bedrijfstakeigen Regelingen. De scholingsbepaling uit de CAO BIKUDAK staat in artikel 8B:

“De werkgever is verplicht voor de werknemers in zijn onderneming een inzichtelijk opleidings- en scholingsbeleid te ontwikkelen. De werknemer kan recht doen gelden op gemiddeld 2 scholingsdagen per 12 maanden met behoud van loon, teneinde aldus in de gelegenheid te zijn tot het volgen van opleidingen die verband houden met zijn beroep, georganiseerd door een daartoe door of namens partijen aangewezen instelling. Indien het opleidings- en scholingsbeleid van de werkgever niet voorziet in het recht op scholingsdagen voor de werknemer is deze gerechtigd zelfstandig een cursus te volgen. De cursuskosten komen voor rekening van de werkgever, indien met de werkgever overleg gevoerd is over de aard van de cursus. De werkgever die geen scholingsbeleid en geen scholingsplan heeft opgesteld en zijn werknemers derhalve niet in staat stelt scholing te volgen, is verplicht genoemde 2 scholingsdagen uit te betalen. Werkgevers en werknemers zullen jaarlijks via APG een overzicht ontvangen van de genoten scholingsdagen ….”