Nieuwe CAO Bedrijfstakeigen Regelingen

21 december 2017

Op 14 december 2017 is de nieuwe CAO Bedrijfstakeigen Regelingen BIKUDAK (CAO BTER) algemeenverbindendverklaard door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De nieuwe CAO BTER heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022. De CAO bevat naast de bedrijfstakeigen regelingen de statuten en reglementen van het Sociaal Fonds BIKUDAK.

De CAO BTER 2018-2022 bevat nogal wat wijzigingen ten opzichte van de thans lopende CAO. Zo is de werkingssfeer uitgebreid en zijn compleet nieuwe reglementen voor werkingssfeer en naleving toegevoegd. Een van de belangrijkste aanpasssingen is een nieuwe bijdrageheffing voor het Sociaal Fonds BIKUDAK.

Bijdrage onderaannemers

Naast de premieheffing (bijdrage) over de loonsom van de werknemers (zoals al sinds jaar en dag het geval is) komt er ook een premieheffing over de arbeidskosten van onderaannemers, hetzij met of zonder personeel. Deze nieuwe (werkgevers)bijdrage wordt vastgesteld in de vorm van een percentage van de door de werkgever in zijn hoedanigheid van opdrachtgever betaalde arbeidskosten van onderaannemers – voor zover niet zelf werkgever in de zin van deze CAO – die door hem zijn ingezet en, voor zover het onderaannemers met personeel betreft, van de werknemer(s) van deze onderaannemers. Deze premie wordt in beginsel jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds BIKUDAK.

Ingangsdatum en hoogte bijdrage

De formele ingangsdatum van de nieuwe bijdrage onderaannemers is 1 januari 2018. De incasso van de premie zal door APG worden gestart vanaf 1 juli 2018, met terugwerkende kracht tot 1 april 2018.

De bovengenoemde bijdrage is vanaf 1 januari 2018 vastgesteld op 0,00% van de hierboven bedoelde arbeidskosten op jaarbasis. Deze bijdrage is vanaf 1 april 2018 vastgesteld op 2,22% van de hierboven bedoelde arbeidskosten op jaarbasis. Werkgevers zijn verplicht om de gegevens over de betaalde arbeidskosten van onderaannemers vanaf 1 april 2018 aan te leveren. Met de gegevens over de betaalde arbeidskosten van onderaannemers worden alleen die arbeidskosten zelf bedoeld en niet ook andere gegevens in dat verband (bijvoorbeeld namen van personeel van onderaannemers).

De bijdragen over het door de werkgever aan zijn werknemer(s) uitbetaalde brutoloon SV, zijnde 1,27% voor werknemer en 3,12% voor werkgever, blijven in 2018 hetzelfde als in 2017. Het is de bedoeling dat zowel de werknemers- als werkgeversbijdrage in 2019 omlaag gaan.

Scholing en andere branchevoorzieningen

Onderaannemers en hun eventuele personeel die voor BIKUDAK-werkgevers werken, krijgen bepaalde rechten op scholing en een beperkt aantal andere branchefaciliteiten, zoals arbovoorlichting en hulp bij het opstellen van een RI&E.

Zie hier de tekst van de CAO Bedrijfstakeigen Regelingen 2018-2022.