Nieuwe ongevallenverzekering

11 december 2020

Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (CAO BIKUDAK) hebben sinds 2012 een mantelovereenkomst voor een collectieve ongevallenverzekering voor iedere werknemer onder de CAO BIKUDAK, met uitzondering van UTA-werknemers. Met ingang van 1 januari 2021 hebben CAO-partijen een nieuwe collectieve ongevallenverzekering afgesloten, met een lagere premie en nieuwe, verbeterde polisvoorwaarden. 

Wat is een ongevallenverzekering?
Een ongeluk zit in een klein hoekje en zelfs kleine ongelukjes kunnen grote gevolgen hebben. Een werknemer kan bijvoorbeeld door een ongeval blijvend invalide worden. Of zelfs overlijden. Met een ongevallenverzekering zijn in ieder geval (een deel van) de financiële gevolgen gedekt.

De ongevallenverzekering is een zogenoemde sommenverzekering. Dat betekent dat er een bepaalde som geld wordt uitgekeerd als de verzekerde een ongeval overkomt. De meeste verzekeringen bevatten in elk geval twee rubrieken: de rubriek ‘overlijden’ en de rubriek ‘invaliditeit’.

Per rubriek wordt een verzekerd bedrag vastgesteld. Bij overlijden wordt op grond van de CAO BIKUDAK € 35.000,-- uitgekeerd. Als een werknemer algeheel blijvend invalide wordt, krijgt hij € 70.000,-- uitgekeerd. Als de werknemer gedeeltelijk invalide raakt, krijgt hij ook een gedeeltelijke uitkering uit de ongevallenverzekering.

Artikel 37 CAO BIKUDAK
Op grond van artikel 37 van de CAO BIKUDAK dient een ongevallenverzekering te zijn afgesloten voor iedere werknemer die onder de werkingssfeer van deze CAO valt. Daarmee wordt bedoeld iedere werknemer waarvan de functie is opgenomen in bijlage I van de CAO. De collectieve ongevallenverzekering op grond van de CAO BIKUDAK is dus niet van toepassing op UTA-werknemers.

Dispensatie
Dispensatie (vrijstelling) voor artikel 37 van de CAO wordt toegekend wanneer de werkgever ergens anders een verzekering heeft lopen die tenminste gelijkwaardig is aan de verzekering via CAO-partijen. De voorwaarden daarvoor staan beschreven in de CAO. Een formulier voor het aanvragen van dispensatie is te vinden op www.caobikudak.nl/verzekeringen. In verband met de nieuwe, gewijzigde polisvoorwaarden vervallen alle lopende dispensaties.

Nieuwe verzekeraar en polisvoorwaarden
De nieuwe collectieve ongevallenverzekering is afgesloten bij verzekeraar Quantum Leben, via een volmacht ondergebracht bij Schouten Zekerheid. Dit betekent dat Schouten Zekerheid alle zaken voor deze verzekering afhandelt. 

De polisvoorwaarden zijn op enkele onderdelen verbeterd. Naast de bedragen die op grond van de CAO moeten worden uitgekeerd, kent de verzekering ook extra dekkingen. Deze zijn op onderdelen gunstiger dan de huidige dekking. 

Aanvullend geboorteverlof
Er is ook dekking tijdens de (maximaal) vijf weken van aanvullend geboorteverlof.

Nieuwe premie 
Per 1 januari 2021 daalt het premietarief van 0,0834% van de bruto SV-loonsom van de werknemer naar 0,0628% van de bruto SV-loonsom. Dit nieuwe percentage is gebaseerd op een gemiddelde premie van € 20,65 per werknemer per jaar. Dat was € 25,--. De premie is een 100% werkgeverspremie. Hiervan mag dus niets worden ingehouden op het salaris van de werknemer.

De premie is onderdeel van de geïntegreerde nota van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW). Met die nota worden ook andere premies geïncasseerd, zoals voor de pensioenregeling en het Sociaal Fonds BIKUDAK. De incasso wordt uitgevoerd door APG. Voor vragen hierover kan de werkgever terecht bij APG, telefoon: (020) 583 42 00, e-mail: premies@bpfbouw.nl.

Meer informatie is te vinden op www.caobikudak.nl/verzekeringen.