Nieuwe WGA-gatverzekering Uitgebreid

25 november 2021

Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (CAO BIKUDAK) hebben sinds 2012 een mantelovereenkomst voor een WGA-hiaatverzekering uitgebreid voor iedere werknemer onder de CAO BIKUDAK (inclusief UTA-werknemers). Met ingang van 1 januari 2022 komt deze te vervallen. Er komt per 1 januari 2022 een nieuwe mantelovereenkomst voor een WGA-gatverzekering uitgebreid met een lagere premie. De nieuwe mantelovereenkomst geldt voor een periode van drie jaar (tot en met 2024).

Wat is een WGA-gatverzekering uitgebreid?
Is een medewerker na 2 jaar ziekte nog 35% of meer arbeidsongeschikt, dan ontvangt hij van UWV van een WGA-uitkering. De hoogte van de WGA-uitkering hangt af van de mate waarin de medewerker nog kan werken. Met de verzekering WGA-gat uitgebreid zorg je voor een aanvulling op deze verzekering. Naast een inkomensdaling die wordt veroorzaakt door de arbeidsongeschiktheid, kan er ook sprake zijn van inkomensdaling door werkloosheid. Dit is het geval als je medewerker zijn restverdiencapaciteit niet voldoende benut, omdat hij geen werk vindt voor het gedeelte dat hij nog wel arbeid kan verrichten. Restverdiencapaciteit is het inkomen dat deze medewerker volgens UWV nog kan verdienen. Met de WGA Gat Uitgebreid verzeker je ook opvang van het werkloosheidsgedeelte. Je medewerker ontvangt een aanvulling op zijn WGA-uitkering tot minimaal 70% van zijn oude (gemaximeerde WIA-)loon. Als de arbeidsongeschikte medewerker zijn restverdiencapaciteit voor minimaal 50% benut, dan ontvangt deze medewerker een extra aanvulling op zijn uitkering.

Lees hier meer over een WGA-gatverzekering uitgebreid

De WGA-gatverzekering uitgebreid die vanaf 1 januari 2022 van toepassing is voor alle (UTA-) werknemers onder de CAO BIKUDAK is een WGA-hiaatverzekering Uitgebreid.

Artikel 30 CAO BIKUDAK
Op grond van artikel 30 van de CAO BIKUDAK dient een WGA-hiaatverzekering uitgebreid te zijn afgesloten voor iedere (UTA-)werknemer die onder de werkingssfeer van deze CAO valt.

Dispensatie
Dispensatie (vrijstelling) voor artikel 30 van de CAO wordt toegekend wanneer de werkgever ergens anders een verzekering heeft lopen die tenminste gelijkwaardig is aan de verzekering via CAO-partijen. De voorwaarden daarvoor staan beschreven in de CAO. Een formulier voor het aanvragen van dispensatie is te vinden op Verzekeringen | CAO BIKUDAK.  In verband met de nieuwe, gewijzigde polisvoorwaarden vervallen alle lopende dispensaties.

Nieuwe verzekeraar en polisvoorwaarden
De nieuwe WGA-gat Uitgebreid verzekering is afgesloten bij verzekeraar Quantum Leben, via een volmacht ondergebracht bij Schouten Zekerheid. Dit betekent dat Schouten Zekerheid alle zaken voor deze verzekering afhandelt.

Nieuwe polisvoorwaarden en verzekeringscertificaat

Nieuwe en lagere premie 
Per 1 januari 2022 daalt het premietarief van de bruto SV-loonsom van de werknemer naar 0,46% van het gemaximeerde brutoloon SV.

De huidige dekking betreft een WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid waarbij er een maximale uitkering tot de AOW gerechtigde leeftijd is. De huidige verzekeraar is ASR (De Amersfoortse Verzekeringen). De jaarpremie is 0,56% over het gemaximeerde brutoloon SV van de werknemer.

Per 1 januari 2016 heeft Schouten Zekerheid op verzoek van ASR de mantelovereenkomst opgenomen in de volmacht van ASR. Dat betekent dat Schouten Zekerheid Assuradeuren B.V. de contacten met APG verzorgt, de premie incasso begeleidt en ook voor alle ziekmeldingen ontstaan na 1 januari 2016 de schadeafwikkeling verzorgt. De risicodragende verzekeraar evenals de voorwaarden van de mantelovereenkomst zijn gelijk gebleven.

Net als in 2021 zal in 2022 de WGA-premie[1] dalen voor sector 58[2] (dakdekkersbedrijf). Deze premie daalt al enkele jaren. Dit in tegenstelling tot de gemiddelde landelijke premie.

De daling was ook terug te zien in het schadeverloop met gemelde claims en de bijbehorende uitkeringen (per maand) bij de verzekeraar. Schouten Zekerheid heeft als gevolg daarvan de onderhandelingen stevig kunnen inzetten, waardoor de premiedaling per 1 januari 2022 mogelijk is geworden.

Uitloop huidige verzekering
Werknemers die nu zijn ziekgemeld of voor 1 januari 2022 ziekgemeld worden blijven buiten de nieuwe regeling en moeten op de overeenkomst van ASR gemeld zijn. Dit moet uiterlijk in de 42e week van de ziekmelding gebeuren. In de regeling van ASR is sprake van een uitloopdekking, onder de voorwaarde dat er op tijd is ziekgemeld.

Incasso premie
De premie is onderdeel van de geïntegreerde nota van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW). Met die nota worden ook andere premies geïncasseerd, zoals voor de pensioenregeling en het Sociaal Fonds BIKUDAK. De incasso wordt uitgevoerd door APG. Voor vragen hierover kan de werkgever terecht bij APG, telefoon: (020) 583 42 00, e-mail: premies@bpfbouw.nl.

De premie kent een werkgeversdeel en een werknemersdeel. Het werkgeversdeel bedraagt 0,267% en het werknemersdeel 0,193% van de bruto SV-loonsom.

Meer informatie is te vinden op Verzekeringen | CAO BIKUDAK.

 

[1] De WGA-premie is de premie die wordt vastgesteld op basis van het aantal uitkeringen die in de sector door het UWV wordt verstrekt aan gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (die na twee jaar ziekte minder dan 65% van het oude loon kunnen verdienen).

 

[2] Sector 58 is de code die wordt gebruikt door het UWV en de Belastingdienst voor de sector van bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven.